STA Senior NightSt ThomasSt Thomas vs Central 9/17/2015Patrick McCarthy